Deelnemers bijeenkomst zien oplossingen voor verdroging beekdalgebied

Op de tweede bijeenkomst voor het Gebiedsproces ‘Heel het Renkums Beekdal’ gingen de ruim 70 deelnemers met elkaar in gesprek over hoe de verdroging van het beekdalgebied is terug te dringen. Als opstap voor de discussie reikten deskundige sprekers verschillende oplossingsmogelijkheden aan.
Als resultaat van de discussie roepen de deelnemers burgers en bestuurders op:
 • zich als goede voogden van de beekdalen te gedragen en op te komen voor de (water)rechten van de beken
 • zuiniger om te gaan met water en consumeer gedrag te verminderen
 • waterwaterwinningen in de beekdalen af te bouwen en naar elders (Betuwe) te verplaatsen.
 • naaldbomen uit de water inzijgingsgebieden voor beken te verwijderen.
 • maatregelen te nemen om heide en beeknatuur te herstellen
 • de recreatieve druk op de beekdalen door zonering en herinrichting te verminderen en de leefgebieden van soorten als ijsvogel te beschermen.
Maatregelen tegen verdroging kunnen om begrijpelijke redenen weerstand oproepen, maar om ook op langere termijn een prachtig beekdal voor volgende generaties te behouden, is ingrijpen in de toenemende uitdroging echt noodzakelijk.
In volgende bijeenkomsten van het gebiedsproces zullen oplossingen meer concreet besproken worden met vragen als:
 • Welke naaldbospercelen kunnen worden omgevormd tot stuifvlakte, heide of loofbos
 • Zijn er kansen voor de natuur om op de lage natte delen van de dalen en de rivier moeras en beek en rivierbegeleidende bossen te ontwikkelen.
 • Hoe snel kan de drinkwaterwinning uit het beekdal (La Cabine) worden afgebouwd
 • Hoe snel kan Parenco afkoppelen van beekdalwaterwinning en het proceswater voor de papierproductie uit de Rijn halen zoals ze in Roermond het al uit de Maas halen
 • Hoe kunnen we de toegevoegde waarde van eeuwenoude landbouwpercelen als erfgoed behouden met een natuurinclusief beheer en verwildering voorkomen
 • Hoe beschermen wij de ijsvogel
Intussen hebben Provincie Gelderland, Waterschap Vallei en Veluwe en de gemeenten Renkum, Ede en Wageningen, elk naar vermogen, financiële en/of personele steun en samenwerking op het gebiedsproces toegezegd. Daarmee kan voor de begeleiding van het proces een vrijgesteld gebiedsregisseur worden aangesteld. Maarten Witberg gaat dit voor ons vanuit het Bezoekerscentrum Renkums Beekdal doen met een inzet van een dag per week tot t eind van het jaar.
Op onze website kunt u de weg vinden naar de verslagen van het gebiedsproces en de aanmelding voor volgende bijeenkomsten en binnenkort ook voor de speciale gebiedsproces nieuwsbrief namens de gebiedspartners van het burgerinitiatief het Gletsjerparadijs.
In De Gelderlander staat een interview met Mathieu Pinkers over de noodzaak van duurzaam beheer om de kwetsbare natuur in het Renkums Beekdal te behouden.

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.