Dialoogavonden

Derde Dialoogbijeenkomst Heel het Renkums Beekdal, 15 juni 2021

Op weg naar een samenhangend Gebiedsproces voor Heel het Renkums Beekdal.

In 2022 treedt de nieuwe Omgevingswet in werking en worden alle huidige bestemmingsplannen en daarop gebaseerde verordeningen vervangen door nieuwe gebaseerd op de Omgevingswet. Stappen om tot uitwerking van de Omgevingswet te komen zijn onder meer het opstellen van een Omgevingsvisie, een Omgevingsplan en de uitwerking daarvan in plannen voor deelgebieden en programma s voor uitvoering. Al deze plannen vragen om actieve burgerparticipatie. Voor heel het Renkums Beekdal bij drie gemeenten, Renkum, Wageningen en Ede.

De  Stichting Renkums Beekdal en een aantal lokale gebiedspartners ( Vijf Dorpen in t groen, IVN Zuid West Veluwe en IVN Ede, Platform Lage Veluwe, Natuurcentrum Ede, Milieugroepen Ede, Landgoed Quadenoord ) hebben daarom het initiatief genomen om te komen tot een samenhangend gebiedsproces voor Heel het Renkums Beekdal waarmee inbreng geleverd kan worden op de hiervoor genoemde planvorming in het kader van de Omgevingswet. Het initiatief , voorlopig onder de werktitel “t Gletsjerparadijs” ( een  verwijzing  naar de oorsprong van t gebied (gletsjer) en de Paradijsbeek in de gemeente Renkum en het Paradijs, een bos in de Sysselt , gemeente Ede) kan op de steun rekenen van wethouders in de drie gemeenten. Ook bij de provincie Gelderland is het initiatief goed ontvangen en verkennen wij nu hoe de provincie het gebiedsproces kan faciliteren. Daarover binnenkort meer. Hier vindt u de presentatie van het initiatief. ( link naar file)

Renkum en het beekdal

De gemeente Renkum werkt momenteel aan de Omgevingsvisie Renkum en zal deze eind 2021 vaststellen.  In het laatste kwartaal van 2021 zal de gemeente Renkum ook het opstellen van het Omgevingsplan Renkum aanpakken en in 2022 afronden met uitvoeringsprogramma s. De concept versie van de Omgevingsvisie Renkum kunt u hier inzien.

Wageningen en het beekdal

De gemeente Wageningen heeft de Omgevingsvisie Buitengebied Wageningen in najaar 2020 vastgesteld. In 2021 wordt gewerkt aan de visie op de bebouwde kom van Wageningen .

Kijk hier voor de visie buitengebied

Ede en het beekdal

Ook de gemeente Ede werkt in 2021 aan de Omgevingsvisie Ede. Deze zomer wordt de concept omgevingsvisie opgesteld daarna volgt de procedure voor bewonersparticipatie en de raadsvaststelling. Meer informatie vindt u hier: Omgevingswet en Omgevingsvisie | Gemeente Ede

Gelderland en het beekdal

Ook de provincie Gelderland heeft een Omgevingsvisie opgesteld. Momenteel werkt de provincie aan de uitwerking van een Recreatiezonering Veluwe als onderdeel van het Natura 2000 beheerplan voor de Veluwe.

Dialoogavond noordelijke bovenstroomse deel van het Renkums Beekdal, juli 2020

Op 20 februari 2020 organiseerde de Stichting Renkums Beekdal een tweede Dialoogavond over toekomstige ontwikkelingen in het ( zuidelijke deel) van het Renkums Beekdal. Hieronder leest u wat nadien gebeurde. Wij zullen in juli een derde Dialoogavond organiseren, als de coronamaatreglen dat toe laten. De focus zal dan zijn op de ontwikkelingen in het noordelijke bovenstroomse deel van het Renkums Beekdal, van A12 tot De Ginkel. U kunt de aankondiging van datum en plaats begin juli verwachten.

Omgevingsvisies Renkum, Wageningen en Ede

De Omgevingsvisie Buitengebied Wageningen is eind mei door het college aangeboden ter behandeling door de raad van de gemente Wageningen. Het Renkums Beekdal is in de visie erkend als Robuste Ecologische Corridor met de beekdalflank en het mondingsgebied op Wagenings grondgebied ( de deelgebieden Wageningse berg en Bos en Uiterwaarden) bestemd als “kernzone natuur, slimme recreatie en verbindingszone natuur” Ook is het gebied onderdeel van de Renkumse Poort die de Nederrijn verbindt met de Veluwe. De stuwwal is belangrijk voor het aanleveren van (kwel)water aan de Renkumse beek en de waterwinning. Samen met partners wil de gemeente scenario’s ontwikkelen waarin de biodiversiteit maximaal vergroot kan worden. Er komt een plan om de verbindingen van de natuur met het dal van de Renkumse Beek en de uiterwaarden te verbeteren. Voor de energieopwekking in/nabij het Renkums Beekdal ziet men alleen mogelijkheden voor zonnevelden op de voormalige vuilstort – plaats (9 ha) nabij Oostereng. Mogelijke benutting van het bos op de Wageningse flank van het Beekdal voor de plaatsing van windmolens is pas aan de orde als laatste locatie die onderzocht kan worden als alle andere locaties voor windmolens elders in het buitengebied van Wageningen zijn afgevallen. Stichting Renkums Beekdal heeft samen met een aantal andere gebiedspartners aangegeven inbreng te willen leveren op de uitwerking en programmering van de Omgevingsvisie Wageningen voor wat betreft het gebied Renkums Beekdal, Poort van de Veluwe. www.toekomstwageningen.nl

De gemeente Renkum heeft begin maart een Startnotitie vastgesteld voor het opstellen van een Omgevingsvisie voor het grondgebied van de gemeente. Deze visie moet de komende twee jaar zijn beslag krijgen. Ook de gemeente Ede heeft het proces voor een Omgevingsvise opgestart.

In het bovenstroomse deel van het Renkums Beekdal bespreekt de raad van de gemeente Ede begin juni het plan voor de ontwikkeling van De Ginkel.

Regionale Energie Strategie

Voor de Regionale Energie Strategie is zowel voor de regio Foodvalley als voor de regio Arnhem-Nijmegen het eerste concept bod voor energieopwekking opgesteld. Dit bod doorloopt nu een bestuurlijk traject en wordt per 1 oktober aangeboden aan het Rijk. Voor het Renkums Beekdal is hierin van belang dat in de gemeente Renkum het buitengebied nabij de Telefoonweg , op de waterscheiding van het Renkums met het Heelsums Beekdal, is aangegeven als “zoekgebied”voor electriciteitsopwekking, zon en wind, overeenkomstig het gemeentelijk beleid.

Parenco wordt genoemd als locatie voor levering van (rest) warmte aan woningen in Renkum, Wageningen en Ede. De leidingen voor het transport van deze warmte zullen mogelijk gevolgen hebben voor het beekdal.

In de RES Foodvalley wordt voor de plaatsing van zonnevelden en windmolens een voorkeur uitgesproken voor inpassing langs de hoofdinfrasructuur, de A12 en A 30 in de gemeente Ede. Dus ook langs de A12 die het Renkums Beekdal doorsnijdt. Er wordt echter voorgesteld de zoekgebieden voorlopig te beperken tot de zones langs de A12 tussen Veenendaal en Ede/Bennekom en de A30 ten westen van Ede. Daarmee lijkt de inpassing van windmolens en zonnevelden langs de A12 door het Renkums Beekdal vooralsnog (tot 2030) niet aan de orde.

Dialoogavond ‘Toekomst van het Renkums Beekdal’ 20 februari 2020

Een verkenning van een natte ecologische verbinding met de uiterwaard en mogelijke gevolgen van de energietransitie voor het zuidelijke deel van het beekdal

Op 20 februari heeft de Stichting Renkums Beekdal, in samenwerking met de Provincie Gelderland, de Gemeente Wageningen en de Gemeente Renkum een dialoogavond georganiseerd.  Hier was voor iedereen de gelegenheid om  mee te praten over de toekomst van het Renkums Beekdal.

De organisatoren en genodigden kunnen terugkijken op een geslaagde avond. Geïnteresseerden hebben kennis kunnen nemen van de plannen van de Provincie Gelderland, de gemeente Wageningen en de gemeente Renkum. Er waren veel vragen gesteld vanuit het publiek en de ontwerptafels hebben een palet aan suggesties opgeleverd. Dit alles wijst op grote betrokkenheid. Wij willen u graag bedanken voor uw inbreng.

U kunt het verslag van de avond en de presentaties van onze gasten hieronder terugvinden. De eerste presentatie is van de Provincie Gelderland over de planvorming rond het ecoduct tussen het beekdal en de uiterwaarden. De twee andere presentaties gaan over de besluitvorming en voorstellen met betrekking tot het plaatsen van windmolens en zonnepanelen en andere overwegingen in de ruimtelijke indeling van ons landschap.
Tevens willen we er u op attenderen dat de bewonersavond georganiseerd door de gemeente Wageningen over het omgevingsproces buitengebied, die gepland was op 19 maart, voorlopig is uitgesteld.
Te dowloaden documenten
1 Presentatie_SRB_dialoogavond_20feb2020
2 Presentatie_Provincie GLD_dialoogavond_20feb2020
3 Presentatie_Gemeente Renkum_dialoogavond_20feb2020
4 Presentatie_Gemeente Wageningen_dialoogavond_20feb2020
Begeleidende brief SRB_Dialoogavond 20 feb
Notulen Dialoogavond 20 februari_Toekomst van Renkums Beekdal