Een stakeholderanalyse Renkums Beekdal

Titel onderzoek: A Stakeholder Analysis of Renkums Beekdal, Possible opportunities for participative nature conservation
Uitgevoerd door: Nynke Boutkan Will Chadwick Sanne Hagedoorn Aucke Plantinga (Studenten van Wageningen University & Research)
Foto: Presentatie ACT studenten met leden van het bestuur van stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een organisatie die zich inzet om de natuurlijke gebieden van het Renkums Beekdal te behouden en daarnaast participatie en educatie stimuleert en voorziet in informatie. In dit onderzoek ligt de focus op de kijk van belanghebbenden op natuurbehoud in het Renkums Beekdal en mogelijkheden voor toekomstige samenwerking. Dit leidde tot de onderzoeksvraag: Wat zijn de vooruitzichten voor toenemende participatie van belanghebbenden en samenwerking om het natuurbehoud in het Renkums Beekdal te ondersteunen? Om deze vraag te beantwoorden is een analyse van belanghebbenden uitgevoerd, om te bepalen wie de relevante belanghebbenden zijn en om ze te groeperen aan de hand van bepaalde karakteristieken of attributen. De volgende attributen zijn gebruikt: invloedrijkheid, interesse, vertrouwen en visies. De informatie is verzameld door middel van interviews met vertegenwoordigers van belanghebbenden en door participatieve observatie waarbij omwonenden en bezoekers gevraagd werden naar hun mening en visie op het gebied. De resultaten bestaan uit kaarten van het stroomgebied van het Renkums Beekdal, een tabel met de relevante belanghebbenden groepen en hun karakteristieken en lessen uit andere voorbeelden van participatief natuurbehoud in Europa. We concluderen dat de meeste belanghebbenden weinig behoefte hebben aan strengere regelgeving voor natuurbehoud in het Renkums Beekdal. Ze zijn tevreden met het huidige niveau van natuurbehoud en zien geen voordelen van een verhoogde status. Er is wel behoefte aan meer samenwerking tussen belanghebbenden om activiteiten te coördineren.

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.