Meervleermuis

Meervleermuis (foto: Wiegert Steen)
De meervleermuis is een zeer zeldzame verschijning in het Beekdal. Het is een middelgrote vleermuis waarvan in 2014 een enkele waarneming is gedaan. Deze soort verblijft in bebouwing en foerageert voornamelijk boven kalm, open water. Grote rietvelden, weiden en bosranden worden ook wel als jachtgebied gebruikt. Een mogelijke verklaring voor het waarnemen van deze soort in het Beekdal is dat het dal wordt gebruikt als een migratieroute naar de Veluwe, waar zich winterverblijven bevinden.