Grove den

Grove den (foto: Dirk Prins)
In de bossen op de westhelling van het Renkums beekdal overheersen bomen die kenmerkend zijn voor loofbossen op voedselarme grond, zoals Grove den, Ruwe berk, Wilde Lijsterbes en Sporkehout. Grove den is een naaldboom die van nature voorkomt sedert de laatste ijstijd. Van nature komt de Grove den alleen voor aan de rand van zandverstuivingen, daar waar de grondwaterspiegel redelijk dicht aan de oppervlakte komen kan. Hij is sedert de negentiende eeuw ook veel aangeplant voor de houtwinning, met name voor het zogenaamde mijnhout.
Aanvankelijk groeit de boom, zeker in bosverband, in verticale richting. Naarmate de kroon hoger komt stoot de boom van onder af zijtakken af, waardoor je dan een min of meer rechte stam, een mast, overhoudt. Als de boom vrijstaat, wordt de groei nogal beïnvloed door de wind en kan de vorm ontstaan die we wel aanduiden als vliegden. Grove den heeft twee naalden van ca. 5 cm bij elkaar staan op een uitstulping van een twijg.
Meer informatie: https://www.verspreidingsatlas.nl/0943