Veldrus

Veldrus (foto: Dirk Prins)
Russen zijn grasachtige planten met rolronde stengels en bladeren. Veldrus is een karakteristieke verschijning op plaatsen met horizontale waterbeweging op geringe diepte en groeit op zonnige plaatsen op natte, matig voedselarme tot matig voedselrijke grond. Dat zijn in onze land vrijwel altijd natuurgebieden.
In de beekdalgraslanden nemen deze Veldrusvegetaties een relatief groot deel van het gradiënt in: alleen de natste delen en de droogste delen zijn niet met deze vegetaties begroeid. Bij instabiele waterstanden en in voedselrijk milieu domineert echter niet Veldrus, maar Pitrus. Tien jaar geleden was een dergelijk vegetatie nog vrijwel beperkt tot het grasland achter de beken. In de graslanden verder stroomafwaarts was vooral Pitrus aanwezig. Inmiddels heeft Veldrus zich zeer opvallend uitgebreid naar het zuiden toe, bijna tot aan de Hartenseweg.
Op veel plekken van het beekdal is Pitrus echter nog dominant. Pitrus kan optreden in een breed scala aan begroeiingen, met name na verstoring kan de soort zich opvallend sterk uitbreiden. Bij verschralingsbeheer van grasland kan in het beginstadium van de overgang van een voedselrijke situatie naar een schraalgrasland Pitrus langdurig de vegetatie overheersen. In een groot deel van het beekdal is dat stadium inmiddels voorbij.
https://www.verspreidingsatlas.nl/0670