Plannen voor waterverbetering in Renkums Beekdal

Het Waterschap Vallei en Veluwe start een project om verdroogde beken in het Renkums beekdal te bestrijden. Dit gebeurt in samenwerking met Provincie Gelderland. Enkele jaren terug is een afwisselend natuurgebied en een belangrijke ecologische verbindingszone in het Renkums beekdal gerealiseerd. In verschillende periodes van het jaar stroomt er te weinig water door de verschillende beken in het beekdal of kunnen de beken zelfs helemaal droog staan. Dit is zeer schadelijk voor het water en het leven van waterdieren en –planten in de beek. Om die reden gaat het waterschap maatregelen nemen om de afvoer van water in de beken te continueren. Het project is hoofdzakelijk gericht op verbetering van de wateromstandigheden voor de natuurfuncties in de beken. Naast natuur houdt het waterschap bij de belangenafweging nadrukkelijk rekening met andere bestaande waarden, zoals cultuurhistorie en landschap, aanliggend grondgebruik en recreatieve belangen. In overleg met gebiedspartners verkent het waterschap de komende tijd de exacte invulling van de maatregelen verder. Die maatregelen moeten in ieder geval gericht zijn op het bereiken van voldoende stroming in de beken, het gehele jaar door. Dit is beter voor de natuur. Op deze manier ontstaat naar verwachting meer diversiteit in het water en in de waterbodem. Het gevolg is dat er een betere leefomgeving ontstaat voor bijvoorbeeld: steenvliegen, libellen en vlokreeften. Deze soorten komen voor in een beek van het hoogst ecologisch niveau (bron website Waterschap Vallei en Veluwe).

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.