Voor de toekomst van de Renkumse beekdalen

De gemeente Ede heeft op 9 december jl. de ontwerp Omgevingsvisie Ede 2040 vastgesteld. Daarin is ook de gemeentelijke ambitie voor de buitengebieden beschreven. In een gebiedsproces voor het Renkums Beekdal zal uitvoering worden gegeven aan een robuuste investeringsagenda voor Natuurherstel en verbetering van ecologische verbindingen. Onze zienswijze op de ontwerp Omgevingsvisie Renkum heeft de gemeente Renkum aanleiding gegeven de ontwerpvisie op een aantal punten bij te stellen. Op 11 januari zal de raad van Renkum de Omgevingsvisie naar verwachting definitief vaststellen. Samen met de al eerder vastgestelde Omgevingsvisie Buitengebied Wageningen zijn hiermee door de drie inliggende gemeenten op het Renkums Beekdal de ambities voor de toekomst van het Renkums Beekdal geactualiseerd en herbevestigd. Een goede uitgangspositie en binnenkomer voor de verdere uitwerking aan de vooravond van het inwerking treden van de nieuwe Omgevingswet medio 2022. De Stichting Renkums Beekdal heeft met een aantal gebiedspartners het initiatief genomen om onder de werktitel van “t Gletsjerparadijs” vorm en inhoud te geven aan een gebiedsproces voor de uitwerking en uitvoering van omgevingsbeleid in heel het Renkums Beekdal. De drie gemeenten hebben aangegeven hierop te willen samenwerken. Wij hebben de provincie gevraagd dit proces mede te faciliteren. Via dialoogbijeenkomsten hebben wij jullie al betrokken bij de opstart van dit proces. Nu moeten wij concreter worden. Daarvoor zullen wij jullie in 2022 verder uitnodigen. Maar nu al geldt; laat ons weten wat jullie lijst is van zaken die kunnen bijdragen aan een beter Renkums Beekdal zoals jullie dat voor nu en de verre toekomst willen. Het landschap is immers van ons allemaal.

Reacties

Auteur: Stichting Renkums Beekdal

Stichting Renkums Beekdal is een initiatief van Staatsbosbeheer, IVN en de gemeente Renkum.