Burgers praten mee over toekomst Renkums Beekdal

In het hotel De Buunderkamp, midden in het stroomgebied van de Renkumse beek was op 22 april met ruim 100 aanwezigen de eerste bijeenkomst van het gebiedsproces ‘Heel het Renkums Beekdal’. Doel van dit gebiedsproces is om te komen tot een duurzame visie voor de toekomst van het Renkums Beekdal.

Tijdens de presentaties lieten onder meer de Stichting Renkums Beekdal en vertegenwoordigers van de Provincie Gelderland er geen misverstand bestaan: het gaat hard bergafwaarts met de natuur op de Veluwe en met die van het Renkums Beekdal in het bijzonder. Verzuring en vermesting als gevolg van stikstofneerslag en verdroging door het oppompen van drinkwater en overbebossing hebben grote schade toegebracht aan een van de belangrijkste natuurgebieden van Noord-West Europa. In het Renkums Beekdal, een groot gebied dat zich uitstrekt over de drie gemeenten Wageningen, Renkum en Ede, presenteert de schade zich onder meer in droogvallende beken en een drastisch afnemende biodiversiteit.

De vele en soms tegenstrijdige belangen van onder meer recreatie, landbouw, de drinkwatervoorziening en de houtproductie op de Veluwe zijn daar deels debet aan. Er zijn ingrijpende maatregelen nodig, waarvoor een zo groot mogelijk draagvlak moet worden gevonden om succesvol te zijn.

Stichting Renkums Beekdal heeft voor de start van het gebiedsproces een aanloop van twee jaar achter de rug, met veel lobbywerk. De resultaten zijn bemoedigend.  De drie betrokken gemeenten hebben het Renkums Beekdal inmiddels opgenomen in hun lange termijn visie voor de inrichting van de omgeving. Ook heeft de Provincie Gelderland zich aangesloten bij deze speurtocht naar een duurzame oplossing. Een eerste concrete resultaat ligt al om de hoek: de doorbraak onder de N225 waarmee de Renkumse beek vrije toegang krijgt tot de uiterwaarden.

Volgens Mathieu Pinkers, initiatiefnemer van het gebiedsproces en voorzitter van Stichting Renkums Beekdal, is nu het moment om het proces van natuurherstel van onderaf een breder draagvlak te geven. Ruim honderd bewoners, ondernemers, agrariërs, ambtenaren van de provincie Gelderland en vertegenwoordigers van natuurbeheerorganisaties waren tijdens de lancering van het gebiedsproces aanwezig. In groepssessies spraken de aanwezigen onderling over oplossingen en maatregelen (klein en groot) die als zinvol en haalbaar worden gezien. Vervolgsessies staan gepland. De suggesties worden verzameld om zo te komen tot een advies en een visie van zoveel mogelijk belanghebbenden. Het burgerinitiatief gaat daarover vervolgens in overleg met de Provincie Gelderland. Eind mei vindt de volgende sessie plaats met als thema ‘Water in de Beken’. U kunt zich hiervoor  alvast aanmelden via info@renkumsbeekdal.nl

Het gebiedsproces ‘Heel het Renkums Beekdal’ wordt georganiseerd door een burgerinitiatief van Stichting Renkums Beekdal, in samenwerking met het Natuurcentrum Veluwe, Vijf dorpen in het Groen, IVN Ede, Platform Lage Veluwe, Landgoed Quadenoord, Samenwerkende Milieugroepen Ede, Mooi Wageningen en IVN Zuidwest-Veluwe. Het proces wordt begeleid door een professioneel gebiedsregisseur en wordt ondersteund door de gemeenten Renkum, Wageningen en Ede, Waterschap Vallei-Veluwe en Provincie Gelderland met de programma’s Veluwe op 1, Natuurherstel, Ontsnippering en Gelderse Stikstofmaatregelen.