Presentatie gebiedsvisie ‘Stromende Beken Verbinden’

Een gebiedsvisie en een uitvoeringsagenda voor de Renkumse beekdalen is tijdens een bijeenkomst op 12 april  gepresenteerd en aangeboden aan de raden en besturen van de gemeenten Renkum, Ede en Wageningen, aan de provincie en aan het waterschap. In deze gebiedsvisie presenteert het burgerinitiatief ‘Gletsjerparadijs’ de beekdalen die wij wensen voor onze bewoners en bezoekers.

De kwaliteit van de natuur en het landschap in het gebied staat al jaren onder druk. Enerzijds door een verstoorde waterhuishouding, gekenmerkt door te grote wateronttrekkingen, anderzijds staan de landschappen onder druk door woningbouw, industriële ontwikkelingen, infrastructuur, toenemende recreatiedruk en stikstofneerslag uit de verdere omgeving. Om het gebied te beschermen en voor de toekomstige generaties te behouden is een duidelijke visie nodig, zodat met verschillende gesprekpartners het belang van het landschap en de natuur van de Renkumse en Heelsumse beekdalen goed ingebracht wordt in het omgevingsbeleid.

De gebiedsvisie is opgemaakt op basis van de inbreng van de vele deelnemers aan een tiental gebiedsbijeenkomsten, samen met veertien organisaties uit Ede Wageningen en Renkum die zich hebben verenigd in het burgerinitiatief ‘Gletsjerparadijs’. Het bureau WING uit Wageningen assisteerde bij de eindrapportage. Het Waterschap Vallei en Veluwe en de Provincie Gelderland maakten het gebiedsproces mogelijk met geldelijke bijdragen.

Gebiedsproces Renkumse beekdalen …