Broedvogels

De Watersnip (Rode Lijst bedreigd) is thans als broedvogel helaas verdwenen uit het gebied. De Watersnip was in 2002 nog met drie territoria present. Mogelijk hebben predatie en verstoring als gevolg van de toegenomen recreatiedruk een rol gespeeld bij het verdwijnen.

Beboste hellingen struweel
Broedvogels komen met name voor in de beboste hellingen. De koolmees en pimpelmees zijn de meest algemene holenbroeders in dit gebied. De aanwezigheid van oud bos en alleenstaande dode bomen is ideaal voor holenbroeders. In totaal zijn 16 soorten holenbroeders geteld. Opvallend is verder dat bijna alle Nederlandse spechten er broeden, vandaar dat je behalve zang hier ook regelmatig geroffel hoort. Zowel de Zwarte specht, Groene specht, Grote bonte specht als de Kleine bonte specht zijn waargenomen. Andere veel voorkomende holenbroeders die waargenomen zijn, zijn de Spreeuw, Boomklever en Boomkruiper. Een bijzondere verschijning in het beekdal is de Mandarijneend, dat is een exoot en – wat niet veel mensen weten – ook een holenbroeder.

Van de soorten van bos met veel ondergroei en van struweel zijn Tjiftjaf en Zwartkop de meest algemene soorten met 22, respectievelijk 23 territoria. Van de nestelende vogels van het open bos zijn vooral het aantal territoria van de Boompieper en de Vink flink toegenomen. In het struweel hebben Winterkoning en Roodborst stuivertje gewisseld: in 2002 kwam de Winterkoning algemener voor dan de Roodborst met respectievelijk 33 en 25 territoria. In 2014 is het precies omgekeerd, slechts 24 winterkoningen en liefst 35 roodborsten. De Roodborst is daarmee de meest algemene broedvogel van het gebied.

In het gebied komen twee uilen voor: de Bosuil en de Kerkuil. De Bosuil is een holenbroeder van grote holen, die broedt in oude spechtenholen, of andere holten of spleten in bomen. Het aantal territoria van de Bosuil is toegenomen van 2 in 2002 naar 4 in 2014. Dit is in lijn met de landelijke trend. Vlak bij het voormalig infocentrum De Beken komt een Kerkuil voor. Deze Rode Lijstsoort is zowel in 2002 als in 2014 waargenomen. De Kerkuil is een soort van erven en bebouwing.
Noot redactie: De Kerkuil is in 2015 uit het gebied verdwenen. Er is een plek gebouwd bovenin het Mussennest, waar hij terug kan keren. Er zijn camera’s geplaatst om de vogel te kunnen filmen.

Ontbrekende foto’s:

  1. Kerkuil