Slakken

Landslakken
In het geïnventariseerde deel van het Renkums Beekdal zijn in totaal 36 soorten landslakken waargenomen. Twee soorten staan op de Rode Lijst Land- en zoetwaterweekdieren: Dikke korfslak (kwetsbaar) en Kleine blinkslak (bedreigd). De overige soorten zijn algemeen tot zeer algemeen in Nederland.

Door de grote variatie aan biotopen kunnen twee gemeenschappen worden onderscheiden:

  1. soorten die leven in droge, arme, oude bossen (bijvoorbeeld Boerenknoopje, Egelwegslak en Boswegslak &
  2. soorten die leven in vochtige tot natte omstandigheden (bijvoorbeeld de Gewone wegslak, Donkere glimslak, Kleine akkerslak en Haarslak).

De helft van de landslaksoorten in het Renkums Beekdal is waargenomen in loofbos, vooral in het deel met zomereik, berk en beuk, zoals de Vale clausilia, Gewone wegslak en Egelwegslak. Ook in de bosranden voelen slakken zich uitstekend thuis. Hier liggen veel stenen en dood hout, waaronder de dieren kunnen schuilen. Bij aanwezigheid van een dichte onderbegroeiing heerst hier bovendien een vochtig microklimaat. Hier zijn onder meer de Donkere wegslak, Grote clausilia, en Lookglansslak waargenomen. In het zuurdere, drogere en minder voedselrijk gemengde bos zijn slechts 6 soorten aangetroffen, vooral de Boswegslak.

In de graslanden zijn twaalf soorten gevonden. De meeste slakken werden gevonden in de hogere grasvegetatie, vanwege het vochtigere klimaat en de betere schuilmogelijkheden. Enkele karakteristieke bewoners van natte graslanden zijn de Donkere glimslak en Kleine akkerslak. Een leuke vondst was de Dikke korfslak. Door de geringe afmetingen (ongeveer 2 mm × 1,5 mm) zijn deze kleine slakken moeilijk te vinden en maken deze vondst daardoor bijzonder.

In de pioniervegetatie van de Papierweide (het voormalig industrieterrein Beukenlaan) zijn slechts drie soorten gevonden. Alleen in de ruigten met wilg en riet in het centrum werden wat slakken aangetroffen en hier en daar langs de randen grenzend aan de elzensingel. De Gewone Barnsteenslak was daarbij in aantal de meest algemene soort. Het geringe aantal soorten is te verklaren, door het feit dat slakken slechte pioniers zijn en pioniervegetaties nog een slechte bodemontwikkeling hebben met weinig strooisel. Veel slakken komen juist vooral voor in de strooisellaag.

Ontbrekende foto’s:

Dikke korfslak: Vertigo antivertigo; Kwetsbaar op rode lijst;https://www.verspreidingsatlas.nl/S67200
Kleine blinkslak: Aegopinella pura; Bedreigd op de RodeLijst; https://www.verspreidingsatlas.nl/S72900
Grote clausilia: Alinda biplicata biplicata
Vale clausilia: Clausilia bidentata bidentata
Egelwegslak: Arion intermedius
Donkere wegslak : Arion distinctus
Lookglansslak: Oxychilus alliarius
BoswegslakArion silvaticus
Donkere glimslak: Arion distinctus
Kleine akkerslak: Deroceras laeve
Haarslak: Trochulus hispidus