Vlinders

De beste tijd om veel verschillende soorten dagvlinders in het beekdal te zien is juli en augustus. In totaal zijn 25 vlindersoorten aangetroffen. Het zijn kenmerkende soorten van extensief beheerde graslanden (droog en vochtig), van bosranden en zomen en mobiele soorten.

Beekdal, het voormalige industrieterrein en Grunsfoortweide.

Er blijkt zich hier een positieve ontwikkeling af te tekenen voor de drie Rode Lijstsoorten: Bruin blauwtje, Bruine vuurvlinder en Groot dikkopje, die alle drie in aantal zijn toegenomen sinds de vorige telling.
Veel voorkomende dagvlinders waren Bruin zandoogje (906 individuen), Klein koolwitje en Klein geaderd witje (samen 646 individuen), Citroenvlinder (151 individuen), Icarusblauwtje (140 individuen) en Zwartsprietdikkopje (99 individuen). Dit zijn kenmerkende soorten van extensief beheerde graslanden (droog en vochtig), van bosranden en zomen en van de groep van mobiele soorten die als rups op brandnetels of kruisbloemigen leven. Opmerkelijk was de hoge dichtheden van de Citroenvlinder en Bruin zandoogje, ver boven het landelijk gemiddelde.