Gebiedsproces Renkumse Beekdalen

Op initiatief van de Stichting Renkums Beekdal en een tiental beekdalbetrokken lokale organisaties is een gebiedsproces gestart om tot een gebiedsvisie en uitvoeringsprogramma te komen voor het Renkums Beekdal en inmiddels verbreed met het Heelsums Beekdal.

Door middel van dialoogbijeenkomsten anticipeert dit burgerinitiatief ‘Het Gletsjerparadijs’ op de uiteenlopende beleidsprocessen.
Centrale vraag is: Hoe zien wij de toekomst van de beekdalen? Richtinggevend is het functioneren als robuuste ecologische corridor.
Dat is recent herbevestigd in de Omgevingsvisies van de drie gemeenten. De gemeente Renkum heeft daarin met ondersteuning van alle raadspartijen uitgesproken de verdere uitwerking van de omgevingsvisie inhoud te zullen geven in samenwerking met het burgerinitiatief. Ook de gemeenten Ede en Wageningen hebben aangegeven op dit onderwerp te willen samenwerken.

Sinds 2019 zijn vijf dialoogbijeenkomsten gehouden over onderwerpen als de voorbereiding van de drie gemeentelijke Omgevingsvisies, de twee regionale energietransities, het voornemen tot aanleg van zonnevelden op landgoed Quadenoord, het provinciale plan voor een eco-passage onder de N225, het voorstel van de provincie voor de Recreatiezonering Veluwe, het programma Natuurherstel van de provincie, en een expertraadpleging over de verdroging in de beekdalen. De provincie en het waterschap Vallei en IJssel hebben voor het gebiedsproces kennisuitwisseling en financiële ondersteuning toegezegd.

Mogelijk kunnen de drie gemeenten tot één gezamenlijk omgevingsprogramma voor het Renkums Beekdal komen. Door de dialoogbijeenkomsten is een doorlopend proces ontstaan. Regelmatig wordt de balans opgemaakt van de gesprekken, door de resultaten in zienswijzen vast te leggen, met aandacht voor inhoud, opvolging, uitvoering, en wie wat doet. Zo wordt het proces meer dan uitwisseling van kennis.  Het burgerinitiatief verwacht begin 2023 een balans op te maken.