Levendig verkiezingsdebat over de Renkumse beekdalen

Dinsdag 7 maart heeft Stichting Renkums Beekdal samen met 9 andere organisaties uit de regio Renkum- Ede-Wageningen een verkiezingsdebat georganiseerd over Renkumse beekdalen. Tien kandidaten van politieke partijen en Waterschappen kregen de gelegenheid uit te leggen wat zij willen bereiken voor de Renkumse beekdalen. In de volle zaal  met 85 deelnemers is vervolgens onder leiding van Louis ter Huurne gediscussieerd over verdroging en landgebruik in de Renkumse beekdalen aan de hand van een aantal stellingen.

Zowel publiek als politieke partijen waren eensgezind over de beekdalen. Landschap en natuur stonden bij vrijwel iedereen bovenaan. Tegengaan van verdroging werd gezien als belangrijkste opgave om natuur met stromende beken te kunnen herstellen. Uit de discussie werd duidelijk dat iedereen zich daar ook voor wil inzetten.

Een hogere prijs voor drinkwater kreeg grote bijval om de het drinkwatergebruik te verlagen. Hierbij moeten minder draagkrachtigen wel ontzien worden. Met name akkers met (donker) naaldhout veroorzaken grote waterverliezen in het beekdalgebied. Omvorming daarvan in loofbossen krijgt bij de aanwezigen brede steun, evenals nieuwe heideontwikkeling en open gebieden voor meer infiltratie van regenwater.

Aan piekbelasters van stikstof en grote industriële watergebruikers moeten volgens de aanwezigen snel beperkingen worden opgelegd. De kandidaten van de politieke partijen willen nu al verkennen wat de alternatieven zijn als in de beekdalen de waterwinningen wordt beëindigd.

Het publiek vond het nu tijd om daadkrachtig te besturen. Men vond dat maatregelen al te lang naar de toekomst worden doorgeschoven. Duidelijk werd dat de verkiezingskandidaten de registratie en effectiviteit van vergunningsbeleid en meldingsplicht voor grote en kleine wateronttrekkingen willen verbeteren. In tijden van droogte willen ze onttrekkingen helemaal verbieden. Een gezamenlijke conclusie was dat bij het tegengaan van verdroging samenwerking en eenheid van beleid tussen waterschappen en provincie nodig is. De kandidaten van de aan het debat deelnemende partijen bleven na afloop van het debat dan ook nog lang napraten. Voor het debat hadden de volgende partijen kandidaten afgevaardigd; VVD, D66, CU, CDA, Water Natuurlijk , PvdA, GroenLinks , SGP, AWP, BNL, Ondernemend Water en PvdD.

Waarom dit debat?
Het gebied van de Renkumse beekdalen lijdt al jaren onder toenemende verdroging, waardoor beken droog komen te staan en de biodiversiteit achteruit gaat. Met een gebiedsproces heeft Stichting Renkums Beekdal, samen met 9 andere regionale organisaties het initiatief genomen om hier een oplossingen voor vinden en dat in een advies te delen met de betrokken gemeenten Renkum, Ede en Wageningen.  Het doel van dit gebiedsproces is dat de gemeenten met behulp van de aangedragen oplossingen gezamenlijk beleid en concrete plannen maken om de kwaliteit van het gebied van de Renkumse beekdalen te verbeteren. Dit verkiezingsdebat is onderdeel van het gebiedsproces.

Het gebiedsproces voor de Renkumse beekdalen is geïnitieerd door het burgerinitiatief ‘t Gletsjerparadijs*. In het burgerinitiatief t Gletsjerparadijs werken onderstaande gebiedspartners samen in een gebiedsproces voor de toekomst van de Renkumse beekdalen. Het proces wordt ondersteund vanuit de Provincie Gelderland, het Waterschap Vallei en Veluwe en vanuit de Gemeenten Ede, Wageningen en Renkum.

Gebiedspartners:

Stichting Renkums Beekdal , Vijf Dorpen in t Groen, Werkgroep Stromende beken, Platform Lage Veluwe, IVN Zuid West Veluwe, Natuurcentrum Ede, Landgoed Quadenoord, IVN Ede, Stichting Milieugroepen Ede.